DOI: 10.1055/b-001-3196
Hufschmidt, Andreas; Lücking, Carl Hermann; Rauer, Sebastian: 2009

Neurologie compact

Für Klinik und Praxis Print ISBN 9783131171955 · Online ISBN 9783131883650
More Information

Book

Editors: Hufschmidt, Andreas; Lücking, Carl Hermann; Rauer, Sebastian

Authors: Bär, M.; Bengel, G.; Bogdan, Ch.; Braune, S.; Els, T.; Feuerstein, T. G.; Glocker, F. X.; Grosu, A.; Harloff, A.; Heinen, F.; Hellwig, B.; Hetzel, A.; Hornyak, M.; Hufschmidt, A.; Hummel, S.; Huzly, D.; Kaube, H.; Kimmig, H.; Kofler, M.; Kottlors, M.; Lücking, C. H.; Meyer, P. T.; Niesen, W.-D.; Nikkhah, G.; Pagenstecher, A.; Prießmann, H.; Rauer, S.; Reinhard, M.; Rocamora, R.; Schmidtke, K.; Schulze-Bonhage, A.; Spreer, J.; Wallesch, C. W.; Weber, W.; Wenzel, S.; Ziefer, Ph.; Zucker, B.

Title: Neurologie compact

Subtitle: Für Klinik und Praxis

Print ISBN: 9783131171955; Online ISBN: 9783131883650; Book DOI: 10.1055/b-001-3196

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)1 Symptome und Syndrome
2 Neurologische Krankheiten
3 Diagnostische Methoden
4 Therapieverfahren