DOI: 10.1055/b-00000032

Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-002-21514
Karnath, Hans-Otto; Hartje, Wolfgang; Ziegler, Wolfram: 2006

Kognitive Neurologie

Print ISBN 9783131365217 · Online ISBN 9783131886019
More Information

Book

Editors: Karnath, Hans-Otto; Hartje, Wolfgang; Ziegler, Wolfram

Authors: Brötz, D.; Bleser, De; Gauggel, S.; Goldenberg, G.; Hartje, W.; Himmelbach, M.; Karnath, H.-O.; Knecht, St.; Cramon, Matthes-von G.; Niemann, H.; Pollmann, St.; Schulz, J. B.; Kerkhoff, G.; Wallesch, C.-W.; Weniger, D.; Hinckeldey, Willmes-von K.; Ziegler, W.; Zihl, J.

Title: Kognitive Neurologie

Print ISBN: 9783131365217; Online ISBN: 9783131886019; Book DOI: 10.1055/b-002-21514

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience;Psychiatry, Social Psychiatry, Addiction Therapy

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Parent publication

Title: Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-00000032

Type: Multivolume Edition