DOI: 10.1055/b-002-33699
Bucksch, Herbert: 2000

Wörterbuch der Zahnmedizin und Zahntechnik

Print ISBN 9783830450337 · Online ISBN 9783131903112
More Information

Book

Editor: Bucksch, Herbert

Title: Wörterbuch der Zahnmedizin und Zahntechnik

Print ISBN: 9783830450337; Online ISBN: 9783131903112; Book DOI: 10.1055/b-002-33699

Subjects: Dentistry

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Deutsch - Englisch German - English
Englisch - Deutsch English - German