DOI: 10.1055/b-00000032

Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-002-35706
Neundörfer, Bernhard; Heuß, Dieter F.: 2007

Polyneuropathien

Print ISBN 9783131395115 · Online ISBN 9783131886613
More Information

Book

Editors: Neundörfer, Bernhard; Heuß, Dieter F.

Authors: Diener, Hans-Christoph; Deuschl, Günther; Hopf, Hanns Christian; Reichmann, Heinz; Claus, D.; Grehl, H.; Hecht, M.; Heuß, D. F.; Jaspert-Grehl, A.; Neundörfer, B.; Rautenstrauß, B. W.

Title: Polyneuropathien

Print ISBN: 9783131395115; Online ISBN: 9783131886613; Book DOI: 10.1055/b-002-35706

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Parent publication

Title: Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-00000032

Type: Multivolume Edition