Mehnert, Hellmut et al.: 2003 Diabetologie in Klinik und Praxis DOI: 10.1055/b-0034-54716
32 Diabetes mellitus und Infektionskrankheiten

Einleitung

More Information

Book

Editors: Mehnert, Hellmut; Standl, Eberhard; Usadel, Klaus-Henning; Häring, Hans-Ulrich

Authors: Althoff, P.-H.; Altwein, J. E.; Bachmann, W.; Badenhoop, K.; Baehring, T.; Biermann, E.; Böhles, H.; Böhm, B. O.; Bojunga, J. E.; Bornfeld, N.; Dikow, R.; Dittmar, F. W.; Eberl, S.; Fölsch, U. R.; Gallwitz, B.; Haak, Th.; Häring, H.-U.; Hasche, H.; Haslbeck, M.; Hauner, H.; Haupt, E.; Helbig, H.; Hepp, K. D.; Herwig, J. E.; Hillebrand, B.; Hummel, M.; Janka, H.-U.; Joussen, A.; Kaufmann, R.; Kellerer, M.; Keuler, F.-U.; Koschinsky, T.; Land, W.; Landgraf, R.; Laube, H.; Lemmen, K. D.; Lotz, N.; Martin, S.; Mehnert, H.; Pauleikhoff, D.; Petzoldt, R.; Pistorius, A.; Rett, K.; Ritz, E.; Rosak, Ch.; Schaaf, L.; Scherbaum, W. A.; Schnell, O.; Schulz, F.; Schumm-Draeger, P.-M.; Seißler, J.; Spuck, W.; Standl, E.; Standl, R.; Stiegler, H.; Strian, F.; Toeller-Suchan, M.; Tschöpe, D.; Usadel, K.-H.; Waadt, S.; Walter, H.; Wicklmayr, M.; Willershausen-Zönnchen, B.; Ziegler, A.-G.; Ziegler, D.

Title: Diabetologie in Klinik und Praxis

Print ISBN: 9783135128054; Online ISBN: 9783131868855; Book DOI: 10.1055/b-002-54092

Subjects: Internal Medicine;Diabetology

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Preview

Preview pages

Page from