DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Mekhman S, Yusubov VV, Zhdankin MS, Yusubov V, Zhdankin V.
Resour.-Effic. Technol. 2015;
1: 49

Download Bibliographical Data