DOI: 10.1055/s-00000025

Hormone and Metabolic Research

Referenz

Kvetnoy IM, Polyakova VO, Trofimov AV, Yuzhakov VV, Yarlin AA, Kurilets ES, Mikhina LN, Sharova NI, Nikonova MF.
Hormonal function and proliferative activity of thymic cells in humans: immunocytochemical correlations. 
Neuro Endocrinol Lett 2003; 24: 263-268  

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in: