DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Sato F, Kusakabe M, Kobayashi Y.
J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1984; 1130

Download Bibliographical Data