DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Kobayashi S, Ishitani H.
Chem. Rev. 1999;
99: 1069

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: