DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Nicolaev AV. Kochetkov NK.
Isv. Akad. Nauk SSR. Ser. Khim. 1986; 2556

Download Bibliographical Data