DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Makhora NN. Karpov GA. Mikhailyuk AN. Bova AE. Khmel’nitskii LI. Novikov SS.
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1978; 226

Bibliographische Angaben herunterladen