DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Zhang Q. Mándi A. Li S. Chen Y. Zhang W. Tian X. Zhang H. Li H. Zhang W. Zhang S. Ju J. Kurtán T. Zhang C.
Eur. J. Org. Chem. 2012; 5256

Bibliographische Angaben herunterladen