DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Tang Y. Zhang M. Li X. Xu X. Du X.
Youji Huaxue 2015;
35: 875

Bibliographische Angaben herunterladen