DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Kimura M, Miyahara H, Moritani N, Sawaki Y.
J. Org. Chem. 1990;
55: 3897

Kimura M, Miyahara H, Moritani N, Sawaki Y.
J. Org. Chem. 1990;
55: 3897

Download Bibliographical Data

Access:
Access: