DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Onaka T.
Tetrahedron Lett. 1971; 4395

Onaka T.
Tetrahedron Lett. 1971; 4395

Download Bibliographical Data