DOI: 10.1055/s-00000015

European Journal of Pediatric Surgery

References

Xia HP, He ZJ, Zhu JX. , et al.
Kasabach-Merritt syndrome:report of ten cases.

Zhongguo Shiyong Erke Zazhi 2011;
26 (02) 125-127

Download Bibliographical Data

Search in: