DOI: 10.1055/s-00000015

European Journal of Pediatric Surgery

References

Zhou B, Li WL, Shu Y. , et al.
Clinical analysis on 13 cases with Kasabach-Merritt syndrome.

Zhongguo Pifu Xingbingxue Zazhi 2009;
23 (04) 215-221

Download Bibliographical Data

Search in: