DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Shoji M, Imai H, Mukaida M, Sakai K, Kakeya H, Osada H, Hayashi Y.
J. Org. Chem. 2004;
70: 79

Download Bibliographical Data