DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Kobayashi S, Okumura M, Akatsuka Y, Miyamura H, Ueno M, Oyamada H.
ChemCatChem 2015;
7: 4025

Download Bibliographical Data

Access: