DOI: 10.1055/s-00000127

Homœopathic Links

LinksSchließen

Referenz

Kent JT.
Clara Louise Kent. Repertory of the Homoeopathic Materia Medica. Reprint Edition.

Noida: B. Jain Publishers (P) Ltd; 1996: 120

Bibliographische Angaben herunterladen