DOI: 10.1055/s-00000036

Laryngo-Rhino-Otologie

References

Wang D, Wang Z.
Regeneration and functional restoration of vestibular hair cells in guinea pigs after gentamicin damage. 
Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi 1997; 32: 153-156  

Download Bibliographical Data

Search in: