DOI: 10.1055/s-00000036

Laryngo-Rhino-Otologie

References

Lin LF, Ko KC, Tsai YM, Huang JS.
Buried bumper syndrome - complication of percutaneous endoscopic gastrostomy. 
Zhonghua-Yi-Xue-Za-Zhi (Taipei) 2001; 64: 315-319  

Download Bibliographical Data

Search in: