DOI: 10.1055/s-00042133

European Journal of Dentistry

Referenz

Tesch W, Eidelman N, Roschger P, Goldenberg F, Klaushofer K, Fratzl P.
Graded microstructure and mechanical properties of human crown dentin.

Calcif Tissue Int 2001;
69: 147-57

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: