DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

The 10 most popular articles of the last month.

1
Yang, Yi-Qiu; Ke, Long-Zhi; Wang, Gui-Fei; Song, Shu-Yong; Qiu, Ming-Ning; Liu, Jian-Jun; Huang, Yun-Sheng: Synthesis of N-Pyridin-2-ylmethyl and N-Quinolin-2-ylmethyl ­Substituted Ethane-1,2-diamines
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00032269/201701/i_d0042_ga_10-1055_s-0036-1590963.gif
3
Shu, Penghua; Xu, Haichang; Zhang, Lingxiang; Li, Junping; Liu, Hao; Luo, Yuehui; Yang, Xue; Ju, Zhiyu; Xu, Zhihong: Synthesis of (Z)-Cinnamate Derivatives via Visible-Light-Driven E-to-Z Isomerization
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00032269/201904/i_d0022_ga_10-1055_s-0039-1690331.gif
4
Wang, Yu; Zhang, Dongling; Zhang, Kaining; Liu, Zhenhua; Lin, Jing; Cao, Wei; Fang, Zhongxue: Copper-Catalyzed Amination of Vinyl Azides to α-Ketoamides
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00032269/201904/i_d0018_ga_10-1055_s-0037-1611922.gif
7
Dacho, Vladimír; Nitrayová, Dária; Šoral, Michal; Machyňáková, Andrea; Moncoľ, Ján; Szolcsányi, Peter: Access to N-Alkylpyrazin-2-ones via C–O to C–N Rearrangement of Pyrazinyl Ethers
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00032269/201904/i_h0024_ga_10-1055_s-0039-1690222.gif
10
Rana, Anil; Kumar, Varun; Tiwari, Lata; Thakur, Anamika; Meena, Chhuttan Lal; Mahajan, Dinesh: Triflic Anhydride Promoted Synthesis of Primary Amides and their Conversion into Nitriles
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00032269/201802/i_d0025_ga_10-1055_s-0037-1610154.gif