Ultraschall Med 2012; 33(2): 205-206
DOI: 10.1055/s-0031-1274839
Flaggermusen

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Endringer i ultralydtilbudet for gravide i Norge

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
27. April 2012 (online)

I dag får alle gravide tilbud om en ultralydundersøkelse, den såkalte rutineultralyd mellom svangerskapsuke 17 og 19. Bruk av rutineultralyd ble først anbefalt i 1986, og per i dag benytter nærmest alle gravide seg av tilbudet.

Mens det i starten først og fremst var mer nøyaktig terminbestemmelse med hjelp av måling av biparietal diameter som stod sentralt, ble det fort fokus på systematisk gjennomgang av fosteranatomien.

Utover denne undersøkelsen får kvinner over 38 år, kvinner som tidligere har født et barn med sykdom som kan påvises med hjelp av fosterdiagnostikk, eller kvinner med familiær belastning for slik tilstand tilbud om fosterdiagnostikk. Den utføres i dag oftest i form av kombinert ultralyd og blodprøve (KUB). Ved blodprøven, den såkalte duotesten, bestemmes HCG (human choriongonadotropin) og PAPP-A (placentaassosiert plasmaprotein A).

I Norge har diskusjonen om innføring av en ekstra ultralydundersøkelse rundt uke 12 for alle gravide pågått i alle fall i ti år.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering offentliggjorde den 5. desember 2011 sitt endelige vedtak. Det siteres:

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgtjenesten er opptatt av at den offentlige svangerskapsomsorgen skal være sikker, trygg og ha en høy faglig kvalitet.

Rutinemessig ultralyd bør tilbys i uke 11–13 og 17–19 for å

sikre tidligst mulig ivaretakelse av formålet for ultralyd i svangerskapet sikre faglig kvalitet av undersøkelsen

Før innføring bør økonomiske og prioriteringsmessige konsekvenser utredes nærmere gjennom egnet pilotering.

Vedtaket baserer seg på Kunnskapssenteret sin vurdering som ble publisert den 16. februar 2012. Det siteres:

Rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11–13 kan ha samme formål som dagens tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17–19. Fordi nakkeoppklaring vil bli observert i svangerskapsuke 11–13, vil tidlig ultralyd avdekke flere fostre med risiko for kromosomavvik.