Dtsch Med Wochenschr 2013; 138(06): 245
DOI: 10.1055/s-0032-1330169
Aktuelles – kurz berichtet
Kurzmitteilungen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Serelaxin lindert Dyspnoe bei akuter Herzinsuffizienz

Further Information

Publication History

Publication Date:
29 January 2013 (online)