DOI: 10.1055/s-00034916

Nervenheilkunde

References

Cao L, Li T, Xu K, Liu X.
[Association analysis of attempted suicide and 5-HT2A receptor gene].

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 2001;
18 (03) 195-197.

Download Bibliographical Data