DOI: 10.1055/b-002-95252
Krämer, Robert; Matussek, Jan; Theodoridis, Theodoros: 2014

Bandscheibenbedingte Erkrankungen

Ursachen, Diagnose, Behandlung, Vorbeugung, Begutachtung Print ISBN 9783135556062 · Online ISBN 9783131922564
More Information

Book

Editors: Krämer, Robert; Matussek, Jan; Theodoridis, Theodoros

Authors: Aguilar i Fernàndez, Lluís; Hasenbring, Monika; Schott, Cordelia; Teske, Wolfram; Wilke, Hans-Joachim

Title: Bandscheibenbedingte Erkrankungen

Subtitle: Ursachen, Diagnose, Behandlung, Vorbeugung, Begutachtung

Print ISBN: 9783135556062; Online ISBN: 9783131922564; Book DOI: 10.1055/b-002-95252

Subjects: Orthopaedics and Trauma Surgery;Conservative Orthopedics;Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)