DOI: 10.1055/b-006-161622
Albrecht, Karin: 2018

Körperhaltung

Modernes Rückentraining Print ISBN 9783132419414 · Online ISBN 9783132419445
More Information

Book

Editor: Albrecht, Karin

Title: Körperhaltung

Subtitle: Modernes Rückentraining

Print ISBN: 9783132419414; Online ISBN: 9783132419445; Book DOI: 10.1055/b-006-161622

Subjects: Complementary Medicine, Asian Medicine

Thieme E-Library Komplementärmedizin