DOI: 10.1055/b000000678
Agrawal, Karoon; Balakrishnan, G.; Sabapathy, S. Raja: 2018

Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Volume II Hand and Upper Extremity Print ISBN 9789386293336 · Online ISBN 9789386293343
More Information

Book

Editors: Agrawal, Karoon; Balakrishnan, G.; Sabapathy, S. Raja

Authors: Sivakumar, A.; Thomas, Abraham G.; Kaushik, Aditya; Sankaran, Ajeesh; Sharma, Alok; Agarwal, Amit; Ghalme, Amol; V., Aruljothi; Ramanathan, Ashok Kumar; Koul, Ashok Raj; Shah, Atul C.; Lim, Aymeric; O’Keeffe, Bernard; Kumar, Bhaskaranand; Rajendran, Bhuvaneshwari; Thangavel, Chandraprakasam; Wong, Clara Wing-yee; Malokar, Dipak D.; Chow, Esther Ching-San; Karthikeyan, G.; Balakrishnan, G.; Venkatramani, Hari; Mohan, J.; Joshua, Jerry; Balan, Jyoshid R.; Sridhar, K.; Hurst, Lawrence C.; Jain, Leena; Khan, M. Feroz; Senthilkumaran, M.; Badalamente, Maria A.; Vanhees, Matthias; Merle, Michel; Ho, PC; Guillen, Phillip; K., Pradeep Kumar; Bhardwaj, Praveen; Bhandari, P. S.; Mishra, R. K.; Bharathi, R. Ravindra; Patil, Rahul K.; Nehete, Rajendra; Bindra, Randy; Khair, Rani Umul; Subramanian, Ravi; Bansal, Richa; Venkataswami, R.; Sabapathy, S. Raja; Vijayaragavan, S.; Ambat, Sabari Girish; Maurya, Sanjay Kumar; Kumta, Samir; V., Satyanarayana Reddy; Rout, Shraddha; Balakrishnan, Somesh; Bhattacharya, Surajit; Purushothaman, V.; Upadhyaya, Vaishali; Tse, Wing-lim

Title: Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Subtitle: Volume II Hand and Upper Extremity

Print ISBN: 9789386293336; Online ISBN: 9789386293343; Book DOI: 10.1055/b000000678

Subjects: Plastic, Reconstructive and Cosmetic Surgery

Thieme Clinical Collections IndiaDevelopmental and Degenerative Disorders
Trauma
Index