DOI: 10.1055/b000000717
Agrawal, Karoon; Puri, Vinita; Singh, Kuldeep; et al.: 2020

Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Volume V Burns Print ISBN 9789388257855 · Online ISBN 9789388257862
More Information

Book

Editors: Agrawal, Karoon; Puri, Vinita; Singh, Kuldeep; Keswani, Sunil M.

Authors: Nair, Aditya Gopinathan; Patil, Alok S.; Chua, Alvin W.C.; Selvaraj, Angeline; Tiwari, Ankur; Agrawal, Aparna; Shah, Atulkumar K.; Ramachandran, Bala; Shah, Bharat R.; Dedhia, Bharesh; Jack, Chong Si; Gupta, Deepti; Ramesh, Desai Suneel; Sharma, Dev Jyoti; Gururaj, G.; Karthikeyan, G.; Carrougher, Gretchen J.; Yenikomshian, Haig A.; Sunavala, Jamshed D.; Chauhan, Joohi; Ramakrishnan, K. Mathangi; Agrawal, Kapil S.; Koh, Keith; Onn, Kok Yee; Mishra, Kripa Shankar; Tuteja, Lalita; Vathulya, Madhubari; Gore, Madhuri Anant; Pawar, Manoj; Babu, Mary; Mathivanan; Elhart, Michelle A.; Chauhan, Munish Kumar; Chauhan, Neha; Neeraj, Neharika; Gibran, Nicole S.; Ghubade, Nikhil M.; Panse, Nikhil; Ponnambalam, Nirmala; Shanker, Nitin; Shrivastava, Prabhat; Kumar, Pramod; Sharma, Pratibha; Dhanraj, Prema; Goyal, Puneet; Shrotriya, Raghav; Chawla, Rajesh; Singh, Ravi Kumar; Borkar, Rupali D.; Bhattacharya, Sameek; Mehta, Sandeep; Aneja, Sanjeev; Dharap, Satish B.; Chamania, Shobha; Agarwal, Shwetha; Segu, Smitha S.; Sarabahi, Sujata; Patil, Uddhav A.; Jayaraman, V.; N., Venkateshwaran; M., Vamseedharan; Tiwari, Vinay Kumar

Title: Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Subtitle: Volume V Burns

Print ISBN: 9789388257855; Online ISBN: 9789388257862; Book DOI: 10.1055/b000000717

Subjects: Plastic, Reconstructive and Cosmetic Surgery

Thieme Clinical Collections India