DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

Accepted Manuscripts

Publikationsdatum: 20 März 2024

Original Article

Ma, Xiao-Hui; Xing, Jiang-Feng; Chai, Ling; Deng, Qing-Song; Chen, Xuan-Wen; Su, Hai-Feng; Li, Chao; Tan, Yuan-Zhi: Diazananographene with Quadruple [5]Helicene Units: Synthesis, Optical Properties, and Supramolecular Assembly

Short Communication

Liu, Pengcai; Lv, Hao-Han; Xue, Rui; Tang, Xiao-Yu; Chen, Xing-Yu; Qi, Liping; Wang, Xiao-Ye: A Nonbenzenoid 3D Nanographene Containing 5/6/7/8-Membered Rings