DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 05 · Volume 35 · March 2024 DOI: 10.1055/s-014-59187

cluster

table of contents

account

500
Wei, Jingjing; Liang, Shuaishuai; Jiang, Lvqi; Yi, Wenbin: Direct Fluoroalkylthiolation Based on Fluoroalkanesulfite Derivatives
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202405/i_a0212_ga_10-1055_a-2103-9823.gif

Biomimetic Synthesis

521
Kouklovsky, Cyrille; Poupon, Erwan; Evanno, Laurent; Vincent, Guillaume: Total Synthesis of Mavacuran Alkaloids via Bioinspired and Non-Bioinspired Strategies
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202405/i_l0307_ga_10-1055_s-0042-1751498.gif
535
Hong, Xiaoling; Chen, Peng; Li, Huilin; She, Xuegong: Bioinspired Total Syntheses of Gymnothelignans
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202405/i_l0549_ga_10-1055_s-0042-1751416.gif
552
Gao, Yanqun; Cheng, Lu; Shi, Wei; Ouyang, Yuejun; Han, Wei: New Paradigms in Catalysis Inspired by Cytochromes P450
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202405/i_l0558_ga_10-1055_a-2043-4479.gif
565
Wang, Di; Zhou, Tao; Ren, Jianfeng; Hirst, Jonathan D.; Gao, Zhanghua; Tang, Bencan: Applications of Quantum Chemistry in Biomimetic Syntheses of Polycyclic Furanocembrane Derivatives
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202405/i_l0559_ga_10-1055_a-2239-6577.gif

cluster

Biomimetic Synthesis

582
Kuang, Yang; Chang, Le; Wang, Bingjian; Kang, Jingyi; Chong, Chuanke; Lu, Zhaoyong: Practical and Scalable Total Syntheses of (+)-Dysidavarones A–C
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202405/i_l0086_ga_10-1055_a-2066-0860.gif

letter

errata

e2
Kuang, Yang; Chang, Le; Wang, Bingjian; Kang, Jingyi; Chong, Chuanke; Lu, Zhaoyong: Errata Practical and Scalable Total Syntheses of (+)-Dysidavarones A–C