DOI: 10.1055/s-00025476

Endoscopy International Open

Issue 01 · Volume 05 · January 2017 DOI: 10.1055/s-007-33294

Thank you to reviewers

Original article

E5
Shimamura, Yuto; Hwang, Jason; Cirocco, Maria; May, Gary R.; Mosko, Jeffrey; Teshima, Christopher W.: Efficacy of single-incision needle-knife biopsy for sampling subepithelial lesions
E17
Watanabe, Ko; Hikichi, Takuto; Nakamura, Jun; Takagi, Tadayuki; Suzuki, Rei; Sugimoto, Mitsuru; Waragai, Yuichi; Kikuchi, Hitomi; Konno, Naoki; Asama, Hiroyuki; Takasumi, Mika; Obara, Katsutoshi; Ohira, Hiromasa: Endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer in very elderly patients age 85 or older
E35
Mizutani, Yasuyuki; Nakamura, Masanao; Watanabe, Osamu; Yamamura, Takeshi; Funasaka, Kohei; Ohno, Eizaburo; Kawashima, Hiroki; Miyahara, Ryoji; Murino, Alberto; Goto, Hidemi; Hirooka, Yoshiki: Specific characteristics of hemorrhagic Meckel’s diverticulum at double-balloon endoscopy
E47
Hayashi, Tomoyuki; Asahina, Yoshiro; Waseda, Yohei; Kitamura, Kazuya; Kagaya, Takashi; Seike, Takuya; Okada, Kazuhiro; Inada, Yuki; Takabatake, Hisashi; Orita, Noriaki; Yanase, Yuko; Yamashita, Tatsuya; Ninomiya, Itasu; Yoshimura, Kenichi; Kaneko, Shuichi: Lidocaine spray alone is similar to spray plus viscous solution for pharyngeal observation during transoral endoscopy: a clinical randomized trial

Original article

E11
Kato, Minoru; Takeuchi, Yoji; Yamasaki, Yasushi; Arao, Masamichi; Suzuki, Sho; Iwatsubo, Taro; Hamada, Kenta; Tonai, Yusuke; Shichijo, Satoki; Matsuura, Noriko; Nakahira, Hiroko; Kanesaka, Takashi; Akasaka, Tomofumi; Hanaoka, Noboru; Higashino, Koji; Uedo, Noriya; Ishihara, Ryu; Iishi, Hiroyasu: Technical feasibility of line-assisted complete closure technique for large mucosal defects after colorectal endoscopic submucosal dissection
E25
Anderloni, Andrea; Attili, Fabia; Carrara, Silvia; Galasso, Domenico; Di Leo, Milena; Costamagna, Guido; Repici, Alessandro; Kunda, Rastislav; Larghi, Alberto: Intra-channel stent release technique for fluoroless endoscopic ultrasound-guided lumen-apposing metal stent placement: changing the paradigm
E30
Akutsu, Daisuke; Suzuki, Hideo; Narasaka, Toshiaki; Terasaki, Masahiko; Kaneko, Tsuyoshi; Matsui, Hirofumi; Mizokami, Yuji; Hyodo, Ichinosuke: Waterjet submucosal dissection of porcine esophagus with the HybridKnife and ERBEJET 2 system: a pilot study