DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Fredenhagen A, Tamura SY, Kenny PTM, Komura H, Naya Y, Nakanishi K, Nishiyama K, Sugiura M, Kita H,
J. Am. Chem. Soc.. 1987; 109: 4409 

Download Bibliographical Data

Access: