DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Zhang Q. Mándi A. Li S. Chen Y. Zhang W. Tian X. Zhang H. Li H. Zhang W. Zhang S. Ju J. Kurtán T. Zhang C.
Eur. J. Org. Chem. 2012; 5256

Download Bibliographical Data