DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Johns AM. Sakai N. Ridder A. Hartwig JF.
J. Am. Chem. Soc. 2006;
128: 9306

Johns AM. Sakai N. Ridder A. Hartwig JF.
J. Am. Chem. Soc. 2006;
128: 9306

Download Bibliographical Data

Access: