DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Bezdudny AV. Alekseenko AN. Mykhailiuk PK. Manoilenko OV. Shishkin OV. Pustovit YM.
Eur. J. Org. Chem. 2011; 1782

Bibliographische Angaben herunterladen