DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Goto K. Tomita M. Okamoto Y. Kikuchi T. Osaki K. Nishikawa M. Kamiya K. Sasaki Y. Matoba K.
Proc. Jpn. Acad. 1967;
43: 499

Goto K. Tomita M. Okamoto Y. Kikuchi T. Osaki K. Nishikawa M. Kamiya K. Sasaki Y. Matoba K.
Proc. Jpn. Acad. 1967;
43: 499

Download Bibliographical Data