DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Miyamura H, Kobayashi S.
Acc. Chem. Res. 2014;
47: 1054

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: