DOI: 10.1055/s-00000015

European Journal of Pediatric Surgery

References

Miao X, Tianxiang O, Yan X. , et al.
[Comprehensive therapy for infant vascular tumor associated with Kasabach-Merritt phenomenon].

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi 2015;
31 (04) 263-268

Download Bibliographical Data

Access: