DOI: 10.1055/b-00000032

Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-002-11387 Electronic ISSN 2510-6929
Year: 2004
Hoffmann, Georg F.; Grau, Armin J.: 2004

Stoffwechselerkrankungen in der Neurologie

Print ISBN 9783131363213 · Online ISBN 9783131885715
More Information

Book

Editors: Hoffmann, Georg F.; Grau, Armin J.

Authors: Assmann, B.; Beck, M.; Burgard, P.; Doss, M.; Encke, J.; Gärtner, J.; Goebel, H. H.; Grau, A. J.; Groß, U.; Hoffmann, G. F.; Hopf, H. C.; Klimpe, S.; Kohlschütter, A.; Morath, Ch.; Nawroth, P.; Pietz, J.; Reiners, K.; Schellinger, P.; Schulze, A.; Schwaninger, M.; Visbeck, A.

Title: Stoffwechselerkrankungen in der Neurologie

Print ISBN: 9783131363213; Online ISBN: 9783131885715; Book DOI: 10.1055/b-002-11387

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience;Metabolic Disorders

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Parent publication

Title: Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

Editors: Hoffmann, Georg F.; Grau, Armin J.

Print ISSN: 2510-6929; Electronic ISSN: 2198-9249; DOI: 10.1055/b-00000032

Type: Series