DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 07 · Volume 31 · April 2020 DOI: 10.1055/s-010-46223

table of contents

synpacts

635
Pang, Xiaobo; He, Rong-De; Shu, Xing-Zhong: Construction of C–C Bond via C–N and C–O Cleavage
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202007/i_p0590_ga_10-1055_s-0039-1691525.gif

account

letter

672
Titov, Alexander A.; Kobzev, Maxim S.; Borisova, Tatiana N.; Sorokina, Elena A.; Van der Eycken, Erik; Varlamov, Alexey V.; Voskressensky, Leonid G.: Unusual Transformations of Cyclic Allenes with an Enamine Moiety into Complex Frameworks
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202007/i_d0656_ga_10-1055_s-0039-1691586.gif
713
Zhang, Yin-Xiang; Xiao, Xuan; Fu, Zhi-Hong; Lin, Jin-Hong; Guo, Yu; Yao, Xu; Cao, Yu-Cai; Du, Ruo-Bing; Zheng, Xing; Xiao, Ji-Chang: Difluorocarbene-Based Cyanation of Aryl Iodides
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202007/i_r0642_ga_10-1055_s-0039-1691590.gif
723
Tan, Hao; Jiang, Xue-Fei; Jiang, Lu; Yuan, Chang; Tang, Xue; Li, Meng-Fan; Liu, Si-Wei; Liu, Si; Cui, Hai-Lei: Synthesis of Fully Substituted Pyrroles through a Copper-Catalyzed Aza-Michael/Claisen Rearrangement/Cyclization Cascade
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202007/i_v0616_ga_10-1055_s-0039-1691577.gif