DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Issue 11 · Volume 88 · September 2022 DOI: 10.1055/s-012-54966

Biological and Pharmacological Activity

Reviews

855
Ureña-Vacas, Isabel; González-Burgos, Elena; Divakar, Pradeep Kumar; Gómez-Serranillos, M. Pilar: Lichen Depsidones with Biological Interest

Original Papers

881
Xiang, Jin; Kang, Hang; Li, Hong-Gang; Shi, Yu-Long; Zhang, Ya-Li; Ruan, Chang-Lei; Liu, Lin-Hui; Gao, Han-Qi; Luo, Tao; Hu, Gao-Sheng; Zhu, Wei-Liang; Jia, Jing-Ming; Chen, Jia-Chun; Fang, Jin-Bo: Competitive CatSper Activators of Progesterone from Rhynchosia volubilis
899
Bian, Huimiao; Wang, Yang; Wu, Peng; Han, Na; Wang, Linlin; Li, Xue; Zhang, XianJing; Cho, Kenka; Zhang, Yongyu; Yin, Jun; Jiang, Baohong: Rosmarinic Acid Suppresses Abdominal Aortic Aneurysm Progression in Apolipoprotein E-deficient Mice
913
Do, Kiep Minh; Shin, Min-Kyoung; Kodama, Takeshi; Win, Nwet Nwet; Prema, Prema; Nguyen, Hien Minh; Hayakawa, Yoshihiro; Morita, Hiroyuki: Flavanols and Flavanes from Crinum asiaticum and Their Effects on LPS Signaling Pathway Through the Inhibition of NF-κB Activation

Natural Product Chemistry and Analytical Studies

Original Papers