DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue most-cited articles · Volume · 2021 DOI: 10.1055/s-011-50937

20 most-cited SYNLETT articles published in 2019/2020

Takahira, Yusuke; Chen, Miao; Kawamata, Yu; Mykhailiuk, Pavel; Nakamura, Hugh; Peters, Byron K.; Reisberg, Solomon H.; Li, Chao; Chen, Longrui; Hoshikawa, Tamaki; Shibuguchi, Tomoyuki; Baran, Phil S.: Electrochemical C(sp3)–H Fluorination
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201910/i_b1827_ga_10-1055_s-0037-1611737.gif
Kato, Kenta; Segawa, Yasutomo; Itami, Kenichiro: Symmetric Multiple Carbohelicenes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201904/i_a0462_ga_10-1055_s-0037-1610283.gif
Ghiazza, Clément; Monnereau, Cyrille; Khrouz, Lhoussain; Médebielle, Maurice; Billard, Thierry; Tlili, Anis: New Avenues in Radical Trifluoromethylselenylation with ­Trifluoromethyl Tolueneselenosulfonate
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201907/i_p0679_ga_10-1055_s-0037-1610347.gif
Chen, Kai; Huang, Xiongyi; Zhang, Shuo-Qing; Zhou, Andrew Z.; Kan, S. B. Jennifer; Hong, Xin; Arnold, Frances H.: Engineered Cytochrome c-Catalyzed Lactone-Carbene B–H Insertion
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201904/i_b0769_ga_10-1055_s-0037-1611662.jpg
Li, Chao-Jun; Huang, Jianlin; Dai, Xi-Jie; Wang, Haining; Chen, Ning; Wei, Wei; Zeng, Huiying; Tang, Jianting; Li, Chenchen; Zhu, Dianhu; Lv, Leiyang: An Old Dog with New Tricks: Enjoin Wolff–Kishner Reduction for Alcohol Deoxygenation and C–C Bond Formations
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201913/i_a0168_ga_10-1055_s-0037-1611853.gif