DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 10 · Volume 32 · June 2021 DOI: 10.1055/s-011-51028

table of contents

synpacts

account

letter

981
987
Chen, Dong; Li, Shiqing; Wang, Jinhua; Gou, Tiantian; Zhang, Linfeng; Wang, Guixia; Kong, Xiangfei: Visible-Light-Mediated Synthesis of Rutaecarpine Alkaloids through C–N Cross-Coupling Reaction
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202110/i_l0073_ga_10-1055_a-1468-6231.gif
1004
Van Phuc, Ban; Do, Ha Nam; Quan, Nguyen Minh; Tuan, Nguyen Ngoc; An, Nguyen Quang; Van Tuyen, Nguyen; Anh, Hoang Le Tuan; Hung, Tran Quang; Dang, Tuan Thanh; Langer, Peter: Copper-Catalyzed Synthesis of β- and δ-Carbolines by Double N-Arylation of Primary Amines
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202110/i_b0040_ga_10-1055_s-0040-1720461.gif
1009
Demina, Nadezhda S.; Bayankina, Polina E.; Irgashev, Roman A.; Kazin, Nikita A.; Rusinov, Gennady L.: An Effective Route to Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene-Based Hexaheteroacenes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202110/i_b0043_ga_10-1055_a-1398-7237.gif
1014
Sun, Jian; Mu, Yangxiu; Iqbal, Zafar; Hou, Jing; Yang, Minghua; Yang, Zhixiang; Tang, Dong: Iodine-Mediated Sulfenylation of Imidazo[1,2-a]pyridines with Ethyl Arylsulfinates
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202110/i_l0635_ga_10-1055_a-1396-5933.gif