DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 12 · Volume 29 · July 2018 DOI: 10.1055/s-008-40933

synpacts

account

letter

1601
Chen, Xiang-Xiang; Ren, Jiang-Tao; Xu, Jing-Lei; Xie, Hu; Sun, Wei; Li, Ya-Min; Sun, Meng: Cobalt(III)-Catalyzed 1,4-Addition of C(sp3)–H Bonds to Maleimides
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201812/i_v0193_ga_10-1055_s-0037-1609847.gif
1622
Tran, C.; Flamme, B.; Chagnes, A.; Haddad, M.; Phansavath, P.; Ratovelomanana-Vidal, V.: A Practical Access to Functionalized Alkyl Sulfinates
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201812/i_d0203_ga_10-1055_s-0036-1591588.gif
1634
Li, Xiaoqing; Chen, Kun; Tang, Yucai; Zhu, Huanhuan; Chen, Feng; Yan, Xinhuan; Xu, Xiangsheng: Substrate-Controlled Regioselective Iodooxygenation of Olefins
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201812/i_u0150_ga_10-1055_s-0037-1609968.gif
1664
Ying, Wei-Wei; Chen, Wei-Ting; Bao, Wen-Hui; Gao, Le-Han; Wang, Xin-Ye; Chen, Gan-Ping; Ge, Guo-Ping; Wei, Wen-Ting: Room Temperature, Metal-Free, Radical Chloroazidation of 1,6-Enynes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201812/i_w0162_ga_10-1055_s-0037-1609752.gif